E - obchod, obchodní podmínky
, , , Výběr informace:Prodejna Braun
Petrské náměstí (vedle vchodu číslo 5) 
110 00  Praha 1
tel.: 224 812 097 fax, 739 030 949 

tel.: 602 887 659, 739 030 944 Marcela Kalousová
tel.: 739 030 941 Jiřina Nešporová


Jak nakupovat, jak objednávat

Můžete využít libovolného způsobu objednání zboží. Jedno však je společné pro všechny způsoby objednávání a to jsou náležitosti, které musí obsahovat Vaše objednávka:
 • iniciály objednavatele (jméno, příjmení, případně název kupujícího)
 • jednoznačné určení předmětu plnění a jeho množství
 • přesné místo dodání - adresu objednavatele
 • kontaktní telefon, e-mailové spojení


Objednávka zboží v našem e - obchodě
Při zvolení tohoto způsobu objednávky si stačí vybrat z nabízeného sortimentu zboží a kliknout na tlačítko koupit, poté v následujícím formuláři vyplnit základní kontaktní údaje.

Objednávka zboží emailem
Objednávku můžete poslat prostřednictvím naší služby Napište nám a nebo přímo na email: braunelpen@braunelpen.cz

Objednávka zboží písemně poštou
Také tento způsob objednávání zboží je možný. Vaši písemnou objednávku zašlete prosím na adresu naší prodejny:

Prodejna ELPEN-Braun
Petrské náměstí 5
110 00 Praha 1


Platební podmínky a způsoby plateb

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu prodávajícím v okamžiku potvrzení objednávky a jsou závislé na platných cenách v okamžiku přijetí objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout.Z novely zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, která je platná od 13. srpna 2005, vyplývá pro výrobce a prodejce elektrospotřebičů povinnost podílet se jak na prevenci vzniku odpadů z elektroniky a elektrických spotřebičů tak na snižování množství těchto odpadů. Cílem novely je chránit životní prostředí před nekontrolovatelným nebo nevhodným ukládáním tohoto odpadu a to hlavně díky jejich recyklaci a opětovnému použití.

Za tím účelem vznikl kolektivní systém, z něhož je financována recyklace starších spotřebičů. Zároveň ze dnem 1. 9. 2005 vznikla všem výrobcům a dovozcům tohoto zboží povinnost do uvedeného systému finančně přispívat. Poplatek se odráží v ceně spotřebiče, a je možné ho uvádět na prodejních dokladech odděleně.

Co to znamená pro zákazníky, kteří si zakoupí nový elektrospotřebič?

V první řadě si mohou všimnout, že na obdrženém prodejním dokladu je uvedena samostatná položka - poplatek za likvidaci historických elektrozařízení. Tímto prodejce naplňuje svou povinnost informovat konečného spotřebitele o zaplacení poplatku a jeho výši. 

Vedle toho zákazníci získávají možnost zbavit se ZDARMA starých elektrospotřebičů tím, že je odevzdají ve sběrném místě. Upozorňujeme, že maloobchodní prodejci nemají povinnost staré elektrospotřebiče od svých zákazníků odebírat, jsou však povinni informovat kupujícího o nejbližším sběrném místě. Zákazníci mají také možnost vyhledat si seznam sběrných míst na internetu: Ministerstvo životního prostředí, Elektrowin a Asekol. 

Platební podmínka je platba dobírkou při doručení předmětu plnění. Prodávající je oprávněn požadovat před dodávkou zálohu ve výši až 100 % hodnoty objednávky. V případě, že je záloha požadována, je vystaven doklad ""Zálohová faktura"". Po dodání zboží je na daňovém dokladu hodnota zálohy odečtena.


Dodací podmínky

Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 2 - 10 pracovních dnů, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu. Zásilka se zbožím musí obsahovat daňový doklad, návod na používání výrobku v českém jazyce a záruční list.
Poštou
 • při celkové hodnotě objednávky nad 3.000 Kč je expediční poplatek zdarma
 • při celkové hodnotě objednávky pod 3.000 Kč bude účtován poplatek 170 Kč (balík do ruky, balík na poštu)

Pro tento způsob přepravy spolupracujeme s Českou poštou. Nabízí moderní, rychlou a spolehlivou přepravu zboží po celém území České republiky. Pokud nejste zastiženi na adrese, zanechá Česká pošta písemné upozornění o uložení zásilky. Ta je na poště uložena po dobu 7 dnů.

Osobní odběr - neúčtujeme žádný poplatek za dopravu

Odstoupení od smlouvy (storno objednávky)

Storno objednávky ze strany kupujícího - v souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek. Při jejich splnění Vám bude vrácena kupní cena:
 • odešlete dopis (nejlépe emailem) na naší prodejnu, která Vám zboží dodala s textem: ""Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím číslo účtu)."" Datum a podpis
 • zboží doručte na naší prodejnu
 • zboží, které budete odesílat v rámci této záruky zpět na naši adresu, musí byt v původním nepoškozeném obalu, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s originálním dokladem o koupi. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit.
 • při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš úcet a to nejpozději do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.
 • v případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět

Storno objednávky ze strany prodávajícího - prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

Odpovědnost za vady zboží, záruka

Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat. Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit.

Shoda s kupní smlouvou, odpovědnost za vady zboží, záruka - (§ 616 - 627 Občanského zákoníku a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES, Zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele; - 1. ledna 2003 vstoupila v platnost novela Občanského zákoníku, která prodlužuje záruční lhůtu u spotřebního zboží ze šesti měsíců na dva roky, může však být prohlášením v záručním listě stanovená delší. Platí přechodné ustanovení, že výrobky vyrobené před rokem 2003 je do konce roku 2003 možné prodávat se šestiměsíční záruční lhůtou. Na to ale musí být zákazník výslovně upozorněn a musí to být uvedeno na záručním listě nebo na dokladu o zakoupení. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nejde ani reklamovat.

Záruční doba všem osobám, používajícím výrobek pro účel podnikání s tímto výrobkem, není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce či výrobce.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzv. zjednání nápravy a to:
 • bezplatným uvedením spotřebního zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy
 • přiměřeným snížením kupní ceny
 • náhradním dodáním zboží
 • odstoupením od smlouvy

Nejprve může spotřebitel požadovat u prodávajícího bezplatnou opravu nebo bezplatné náhradní dodání spotřebního zboží. Kupující má právo na výměnu zboží jen tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. O tom, zda je vada úměrná, rozhodne autorizované servisní středisko a to formou písemného posouzení této vady. V tomto případě bude zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená částka zpět.

Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. V případě, že není možné zajistit opravu tímto způsobem, zajistí opravu prodávající. Seznam servisních středisek je obvykle uveden v záručním listu, na samostatné příloze, na internetovém serveru Najdiservis.cz, příp. ho sdělí prodávající.

Ochrana osobních dat

Firma ELPEN, jako provozovatel serveru www.braunelpen.cz, se zavazuje k níže uvedenému.

Respektujeme vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím.

Údaje, které zadáváte při registraci

Jako zákazník musíte při vaší registraci uvést následující údaje. Jste-li fyzická osoba, jsou to tyto:
 • Jméno a příjmení
 • Úplnou poštovní adresu
 • Telefonické a e-mailové spojení

Tyto informace jsou nezbytné pro vaši identifikaci jako kupujícího. Používáme je k realizaci a zaúčtování vaší platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci s Vámi.

Požadujete-li doručování objednávek na jinou adresu, než je výše uvedená, můžete uvést ještě alternativní adresu dodání. Nakupujete-li jako právnická osoba, měl(a) byste uvést také následující údaje o firmě:
 • Jméno firmy
 • Úplnou poštovní adresu
 • Telefonické, případně faxové spojení
 • IČO
 • DIČ
 • Bankovní spojení

Tyto údaje nám umožní provést nezbytné účetní operace, vyhotovit daňový doklad obvykle vyžadovaný oběma stranami, popřípadě identifikovat vaši platbu učiněnou bankovním převodem.

Údaje o vaší činnosti

Údaje o Vašich nákupech (jsou nutné pro zajištění dodávek zboží, vyřizování reklamací a podobně) jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetím stranám.

Jaké je naše stanovisko k poskytování vašich osobních údajů jiným společnostem?

Vaše osobní data jsou důvěrná a nejsou poskytována žádným subjektům.

Shrnutí

Server www.braunelpen.cz si váží vaší důvěry a chrání vaše soukromá data před zneužitím. Tyto informace shromažďujeme proto, abychom zkvalitnili naše služby. Neposkytujeme je třetím stranám.

Váš souhlas

Používáním internetového obchodu www.braunelpen.cz souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich nákupech. Pravidla zacházení s těmito údaji jsou popsána v tomto dokumentu. Dojde-li v budoucnosti k jejich změně, budou detaily nových pravidel na těchto stránkách publikovány, takže budete mít možnost se o nich dozvědět.
© BRAUN - ELPEN 2015  |  Created by Decision              nahoru